โรงเรียนอนุตตรศาตร์ โอเค พลัส ระยอง OK Plus rayong

โรงเรียนอนุตตรศาตร์ โอเค พลัส ระยอง OK Plus rayong

หมวดหมู่: ธุรกิจการศึกษา, 15/06/2015, 14:48, ชม: 1,103 ครั้ง

โรงเรียนอนุตตรศาตร์ โอเค พลัส ระยอง OK Plus rayong  

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีความต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาจีนทั้งสี่ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน การเรียนการสอนเป็นแบบเป็นกันเอง เฮฮา กับอาจารย์ชาวจีนที่มีความชำนาญในการสอนภาษาจีนสำหรับคนไทย หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาจีนไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จำกัดจำนวนผู้เรียนห้องละ 3-8 คน ทำให้อาจารย์ดูแล อธิบาย และให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง

เอกสารตำราจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University)

OK Plus rayong

 

OK Plus rayong 2

ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับต้น เล่มที่ 1-2
(คำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 650 คำ) เรียน รู้ระบบพินอิน(เครื่องหมายกำกับการออกเสียง)ทั้งหมด ฝึกออกเสียงให้ได้มาตรฐานเหมือนเจ้าของภาษา เรียนรู้และฝึกเขียนตัวหนังสือจีน เรียนรู้รูประโยคพื้นฐานของภาษาจีน และสามารถพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ การเรียนและการทำงานได้เยอะพอสมควร

ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับกลาง เล่มที่ 3-4
(คำศัพท์ทั้งหมดประมาณ1,600 คำ ) เรียน รู้รูปประโยคสำคัญทั้งหมดของภาษาจีน ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลจะยกระดับสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารพูดคุยกับคนจีนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ราวทั่วไปได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณนำความรู้ภาษาจีนไปใช้งานอย่างได้ผล

ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับสูง เล่มที่ 5-6
(คำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 1,950 คำ) เป็นหลักสูตรพัฒนาการใช้ภาษาให้เกิดความชำนาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเริ่มเรียนรู้ภาษาเขียนของภาษาจีนจะทำให้ความรู้ทางภาษาของคุณลึกลงไปอีก ขั้นหนึ่ง และขยายวงกว้างไปอีกขั้นหนึ่งอย่างชัดเจน จนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารพูดคุยกับคนจีนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำความรู้ภาษาจีนไปใช้ในการทำธุรกิจกับคนจีนได้

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นมาตรฐาน Minna no Nihongo ( J161 – J 165)

แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ได้มีการพัฒนาเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากขึ้นกว่า แบบเรียน Shin NihongoKiso โดยมีเนื้อหาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 25 บทเรียน มีระยะเวลาเรียน 180 ชั่วโมง
ซึ่งแบ่งคอร์สการสอนออกเป็น 5 ระดับ คือ J161- J165 แบบเรียน Minna no Nihongo

สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญและผ่านการฝึกอบรมทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ผู้ซึ่งเข้าใจความคล้ายคลึง และความแตกต่างระหว่าง ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย สามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกันทำให้ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน มีสื่อการสอนต่างๆ เสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และก่อนจบแต่ละระดับมีการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาจีนของผู้เรียนด้วย

หลักสูตรใช้ตำราเรียน Minna no Nihongo ของ 3A Corporation ประเทศญี่ปุ่น จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม เนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
*ก่อนจบแต่ละระดับมีการประเมินความรู้ความเข้าใจและทักษะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน

จุดประสงค์
– ผู้เรียนสามารถเขียนฮิรางานะ คาตาคานะและคันจิได้
– ผู้เรียนสามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง
– ผู้เรียนสามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเข้าใจและสนุกสนาน
-ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคและบทความได้ถูกหลักไวยากรณ์และแสดงความคิดเห็นของตนได้

หลักสูตรติวเข้มเตรียมสอบ HSK
จุดแข็งของหลักสูตร HSK

-สอน HSK โดยแยกสอนทีละพาร์ท ทำให้นักเรียนเข้าใจข้อสอบแต่ละพาร์ทอย่างละเอียด แตกต่างจากที่อื่นที่สอนทำข้อสอบเป็นชุดๆ สอนทั้ง 4 พาร์ทไปพร้อมๆกัน ซึ่งนักเรียนที่พื้นฐานไม่ดีจะสับสน
-ผู้สอนอธิบายข้อสอบ ทุกข้อ อย่างละเอียด พร้อมเหตุผล และเสริมตัวอย่างเพิ่มเติม วิธีนี้จะเหมาะกับนักเรียนที่ไม่เคยสอบมาก่อน โดยเมื่อนักเรียนมีพื้นฐานดีแล้ว จะไปซื้อหนังสือข้อสอบมาทำเองก็ได้ แตกต่างจากที่อื่นที่เน้นให้ทำข้อสอบจำนวนมากอย่างเดียว
-เน้นพื้นฐานไวยกรณ์ที่ดี เพิ่มความเร็วในการอ่านบทความภาษาจีน และช่วยแก้ปัญหาเรื่องคำศัพท์ โดยผู้เหล่าซือผู้สอน HSK ของฮั่นอี้ต้องเตรียมเอกสารการเรียนของนักเรียนอย่างหนัก ทั้งทำเฉลยข้อสอบและคำอธิบาย เพราะหนังสือเรียน HSK ทุกๆเล่มที่ขายอยู่อธิบายไม่ละเอียดและไม่ใช่ภาษาไทย
-มีการสอบวัดระดับนักเรียนก่อนเรียนฟรี เพื่อให้นักเรียนและเหล่าซือได้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียน เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ความรู้เกี่ยวกับการสอบ HSK
HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สำรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ดำเนินการจัดสอบ วัดผลการสอบ และออกใบประกาศนียบัตรโดยคณะกรรมาธิการ มีลักษณะคล้ายกับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HSK แห่งชาติ ที่เมืองปักกิ่ง HSK เป็นการสอบที่มีมาตรฐาน ได้รับความนิยม และเป็นที่น่าเชื่อถือมากที่สุด โดยผู้ที่เข้าสอบ สามารถนำผลที่ได้จากการสอบไปใช้ในการ สมัครเรียนต่อ หรือสมัครเข้าทำงานในองค์กร หรือสถาบันต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาจีน ทั้งนี้ การสอบ HSK แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับพื้นฐาน ระดับต้น-กลาง และระดับสูง สำหรับการสอบในแต่ละครั้งนั้น ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงที่สุด ในระดับ ต้น-กลาง และ ระดับสูง ทาง HSK จะมีการมอบทุนการศึกษาให้ จำนวน 2 ทุน เพื่อไปศึกษาต่อในประเทศจีนอีกด้วย

เนื้อหาการสอบ HSK
HSK (ระดับพื้นฐาน)
-การฟัง การอ่าน และหลักไวยากรณ์ HSK
(ระดับต้น/กลาง)
-การฟัง การอ่าน หลักไวยากรณ์ และรวมทักษะ
HSK (ระดับสูง)
-การฟัง การอ่าน และรวมทักษะ 120 ข้อ ประมาณ 105 นาที
-การพูด 10 นาที โดยการอัดเสียง
เตรียมตัว 10 นาที สอบโดยการอัดเสียง 10 นาที
รวมเวลาในการสอบระดับสูง 155 นาที
-การเขียน
1 ข้อ(400 – 600 ตัวอักษร) 30 นาที

Private Class ภาษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
หลักสูตรเรียนเดี่ยว (PRIVATE CLASS)

หลักสูตรเรียนเดี่ยวของทางโรงเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้เฉพาะทางหรือมีเวลาเรียนจำกัดผู้เรียนสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของผู้เรียน แบ่งเป็นคอร์ส 20 ชั่วโมงและ 40 ชั่วโมง เน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้และสนทนาได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจากการศึกษาอักษรคานะทั้ง 2 ชนิด หลังจากนั้นจึงเรียนไวยากรณ์เหมือนกับหลักสูตรสนทนาทั่วไป แต่ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อักษรคันจิที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมในแต่นะหลักสูตรอีกด้วย

ดูตารางเรียนและอัตราค่าลงทะเบียนได้ที่ okplus.net

สถานที่ติดต่อโรงเรียนอนุตตรศาตร์ โอเค พลัส ระยอง OK Plus rayong
ที่อยุ่ 18 หมู่ 1 ถนนราชชุมพล ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร. (038) 996938, (086) 336 5569
อีเมล anuttrasart@hotmail.com
เว็ปไซต์ www.okplus.net
เฟสบุ๊ค OK Plus rayong

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ